ALGEMENE VOORWAARDEN BOONEN.

Afdeling 1: Algemene bepalingen

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

BOONEN: Boonen, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch.

Opdrachtgever: Degene met wie BOONEN een overeenkomst tot het verrichten van diensten heeft gesloten alsook met wie BOONEN een overeenkomst betreffende onder meer de verkoop en/of levering van Apparatuur, (koffie)producten en additieven en/of andere roerende zaken dan wel aanbiedingen van BOONEN hieronder begrepen heeft gesloten.

Apparatuur: De door BOONEN aan Opdrachtgever verkochte en geleverde en/of ter beschikking gestelde apparatuur en/of automaten, daaronder begrepen alle randapparatuur en overige toebehoren in de ruimste zin van het woord. Indien in deze algemene voorwaarden “zaak” of “zaken” wordt vermeld, wordt hieronder ook apparatuur verstaan.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle (toekomstige) aanbiedingen en overeenkomsten tussen BOONEN en Opdrachtgever.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Offertes en/of aanbiedingen

Alle offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk is bepaald dat zij onherroepelijk zijn en hebben, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, een geldigheidsduur van 60 dagen, te rekenen vanaf de datum van de offerte en/of aanbieding en tenzij BOONEN deze eerder heeft ingetrokken.

4. Totstandkoming

4.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat BOONEN een opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel nadat daadwerkelijk door BOONEN uitvoering is gegeven aan de opdracht.

4.2 Orderbevestigingen afgegeven door vertegenwoordigers of agenten zijn voor BOONEN slechts bindend na schriftelijke bevestiging door BOONEN, of door gezamenlijke ondertekening van de leveringsovereenkomst door de betrokken partijen. Afwijkingen van de algemene voorwaarden overgelegd door vertegenwoordigers of agenten zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door BOONEN.

5. Prijzen en tarieven

5.1 Tenzij anders overeengekomen, luiden de door BOONEN opgegeven prijzen af magazijn/werkplaats te ‘s-Hertogenbosch, exclusief verpakking, exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

5.2 De door BOONEN in catalogi of anderszins kenbaar gemaakte prijzen, binden BOONEN niet. Na totstandkoming van de overeenkomst is BOONEN gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in geval van onder meer tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op vrachten, douanetarief, goederen, materiaalprijzen en/of grondstofprijzen, belastingen, lonen of sociale lasten, waardedaling van de Nederlandse en/of stijging van buitenlandse valuta en al die overheidsmaatregelen welke prijsverhogend werken.

5.3 Bij bestellingen onder de € 150,– worden orderkosten van minimaal € 15,– in rekening gebracht, waarbij zowel de bestelgrens als de orderkosten jaarlijks worden geïndexeerd. Indexering vindt plaats op basis van het CBS-cijfer voor de gezinsconsumptie.

6. Betaling

6.1 Betalingen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden op een door BOONEN aan te wijzen bank- of girorekening. Kwijting voor betaling aan vertegenwoordigers, agenten of technici, kan uitsluitend door BOONEN worden verstrekt door daartoe bevoegde personen.

6.2 Bij overschrijding van enige betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim zonder dat hiervoor enige ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is vanaf dat moment rente verschuldigd van 1% per maand of per gedeelte daarvan over het verschuldigde bedrag, ook in geval dat uitstel van betaling wordt overeengekomen.

6.3 Indien Opdrachtgever nalatig blijft met de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, is Opdrachtgever tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten bestaande uit 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-, alsook de gerechtelijke kosten daaronder begrepen advocatenkosten en kosten van interne en externe adviezen, onverminderd het recht van BOONEN op volledige kostenvergoeding in het geval deze kosten het aldus berekende forfaitaire bedrag te boven gaan.

6.4 Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van BOONEN is het Opdrachtgever niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.

7. Aflevering en risico

7.1 De door BOONEN te leveren zaken zijn vanaf het moment van aflevering aan Opdrachtgever voor diens rekening en risico. Tenzij anders overeengekomen, geldt het magazijn van BOONEN als plaats van aflevering en zijn de zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever vanaf het moment dat deze de zaken daar ophaalt.

7.2 Indien BOONEN voor het transport van de zaken zorgdraagt, reizen deze voor rekening en risico van Opdrachtgever. De keuze en wijze van transport worden door BOONEN bepaald zo nodig in overleg met Opdrachtgever.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 BOONEN behoudt zich de eigendom voor van alle door BOONEN geleverde zaken totdat alle vorderingen van BOONEN daarmee verband houdende alsook ter zake alle daaraan gelieerde verrichte werkzaamheden geheel zijn voldaan. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud voor vorderingen die BOONEN mocht verkrijgen wegens het tekortschieten van de Opdrachtgever in een of meer verplichtingen jegens BOONEN, waaronder verplichtingen uit hoofde van schadevergoeding, zoals, maar niet beperkt tot rente en kosten.

8.2 Opdrachtgever is gehouden onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid te bewaren en gesepareerd te houden.

8.3 Opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren alsook de polissen van de verzekering op eerste schriftelijk verzoek van BOONEN ter inzage te geven. Alle aanspraken van de Opdrachtgever op de verzekeraars uit hoofde van de genoemde verzekeringen zullen, op eerste schriftelijk verzoek van BOONEN door Opdrachtgever worden verpand op de wijze als bedoeld in artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid van de vorderingen van BOONEN op Opdrachtgever.

9. Klachten en retourzendingen

9.1 Opdrachtgever dient klachten over de geleverde zaken of de verrichte diensten en/of werkzaamheden binnen acht dagen nadat de levering heeft plaatsgevonden respectievelijk de diensten en/of werkzaamheden zijn beëindigd aan BOONEN schriftelijk te berichten onder duidelijke omschrijving van de klacht, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens BOONEN ter zake van gebreken respectievelijk fouten vervalt.

9.2 Klachten ten aanzien van aantallen geleverde colli en de staat daarvan dienen op de vrachtbrief of op het reçu bij het aannemen te worden aangetekend, dan wel onmiddellijk schriftelijk aan BOONEN te worden doorgegeven, bij gebreke waarvan elk recht op reclame vervalt.

9.3 Zaken die zonder schriftelijke toestemming retour worden gezonden, worden geweigerd. Alle retourzendingen reizen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Retourzendingen, om welke oorzaak dan ook, dienen franco te worden verzonden.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Onverminderd de dwingend toepasselijke wettelijke bepalingen ter zake de productaansprakelijkheid is BOONEN niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de uitvoering van enige aanbieding en/of overeenkomst die het gevolg is van een gebrek of gebreken in de door haar al dan niet in licentie gebruikte apparatuur, dan wel voor enige andere tekortkoming in de door haar uit hoofde van enige aanbieding en/of overeenkomst geleverde zaken en/of diensten, tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld van BOONEN en/of haar leidinggevenden.

10.2 BOONEN is nimmer aansprakelijk voor indirecte/gevolgschade en/of bedrijfsstagnatieschade (waaronder begrepen, maar niet gelimiteerd tot, gemaakte winstderving, gemiste besparingen en rentederving) en/of immateriële schade. Aansprakelijkheid voor deze schade is uitgesloten.

10.3 De totale aansprakelijkheid van BOONEN voor directe schade zal nimmer meer zijn dan het door de aansprakelijkheidsverzekeraar van BOONEN ter zake uit te keren bedrag en indien de aansprakelijkheidsverzekering niet meer zou vigeren tot maximaal het netto factuurbedrag dat met de levering van zaken en/of diensten ter zake het schade toebrengende feit gepaard is gegaan. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. de redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van BOONEN aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden;

b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

10.4 De totale aansprakelijkheid van BOONEN voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan € 2.500.000,– (zegge: tweemiljoen vijfhonderdduizend), per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

10.5 Aansprakelijkstelling van BOONEN dient onverwijld en deugdelijk, edoch uiterlijk binnen 5 dagen na ontdekking van de beweerdelijke aansprakelijkheidsgrond, schriftelijk te geschieden. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de vermeende tekortkoming te bevatten, zodat BOONEN in staat is adequaat te reageren.

10.6 BOONEN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de staat of onbekendheid met de samenstelling van de door of namens Opdrachtgever aangeboden door BOONEN te bewerken zaken, waarbij het oordeel van BOONEN over de staat van de zaken bindend is.

10.7 BOONEN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade van de Opdrachtgever die het gevolg is van of samenhangt met misbruik of onjuist gebruik (door derden) van de door BOONEN geleverde zaken en/of diensten. Evenmin is BOONEN aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit het wijzigen of wissen van de gegevens op de door haar geleverde zaken, die al dan niet als gevolg van tussenkomst door BOONEN, zijn of worden aangebracht en/of gemuteerd en/of gewist.

11. Overmacht

11.1 BOONEN is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

11.2 Onder overmacht wordt mede verstaan de onmogelijkheid van BOONEN om tijdelijk dan wel definitief aan haar verplichtingen te voldoen als gevolg van oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur en programmatuur, storing in de levering van energie en voorts alle oorzaken die buiten de schuld of risicosfeer van een partij ontstaan.

12. Beëindiging van de overeenkomst

12.1 BOONEN heeft het recht de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:

– Er sprake is van overmacht.

–  Opdrachtgever ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;

– Aan Opdrachtgever (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, Opdrachtgever een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Opdrachtgever onder curatele of bewind wordt gesteld;

– Ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd op diens goederen ter zake van substantiële schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd;

– Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BOONEN ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

12.2 In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door Opdrachtgever aan BOONEN verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar, onder verwijzing naar artikel 8.

12.3 BOONEN is wegens voornoemde beëindiging van de overeenkomst jegens Opdrachtgever nimmer tot enige schadevergoeding, inclusief winstderving, of betaling gehouden, onverminderd het recht van BOONEN op volledige schadevergoeding wegens schending door Opdrachtgever van zijn verplichtingen als hiervoor bedoeld en onverminderd BOONEN overigens ter zake toekomende rechten, onder verwijzing naar artikel 8.

13. Geschillen en nietigheid

13.1 Op overeenkomsten met BOONEN is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen in eerste instantie berecht worden door de bevoegde rechter te ‘s-HERTOGENBOSCH, tenzij BOONEN de voorkeur mocht geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van Opdrachtgever, of dwingend recht anders voorschrijft.

13.2 Indien een bepaling van de onderhavige algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, laat dit onverlet de overige bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden. In de onderhavige algemene voorwaarden zal in dat geval voor de nietige respectievelijke vernietigde bepaling een bepaling in de plaats treden die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen.

Afdeling 2: Verkoop van Apparatuur

14. Toepasselijkheid

De in deze afdeling vermelde bepalingen zijn naast de bepalingen van afdeling 1 van toepassing indien BOONEN aan Opdrachtgever apparatuur verkoopt.

15. Levertijd

15.1 De levertijd wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen, tenzij een eventueel genoemde termijn uitdrukkelijk schriftelijk als fataal is gekwalificeerd.

15.2 BOONEN is verplicht zich zoveel mogelijk aan de levertijd te houden, doch zij is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een overschrijding. Een overschrijding verplicht BOONEN niet tot enige vergoeding, noch geeft zij de Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. Wel heeft de Opdrachtgever het recht om na het verstrijken van de levertijd BOONEN schriftelijk te sommeren binnen 30 dagen af te leveren. Bij overschrijding van deze termijn heeft Opdrachtgever recht de overeenkomst te ontbinden.

16. Garantie en service

16.1 Geleverde zaken worden gedurende een periode van twaalf maanden na aflevering gegarandeerd tegen materiaal- en fabricagefouten met uitsluiting van slijtagegevoelige onderdelen. Voor occasions of demomodellen geldt een maximale garantietermijn van drie maanden. Onder slijtagegevoelige onderdelen worden alle productonderdelen verstaan die tijdens het gebruikelijke onderhoud binnen één jaar na gebruik, dienen te worden vervangen. De garantie houdt in dat BOONEN naar haar keuze de zaken zal herstellen, hetzij de zaken zal vervangen. Voor specifieke technische herstelwerkzaamheden kan BOONEN hiervoor gebruik maken van c.q. aanwijzingen geven voor reparatie door derden. BOONEN zal aan de Opdrachtgever geen onderdelen en arbeidsloon in rekening brengen voor het verrichten van garantiewerkzaamheden met betrekking tot de geleverde zaken. Indien de reparatie ter plekke bij Opdrachtgever moet worden uitgevoerd worden voorrijkosten in rekening gebracht. Indien opdrachtgever de apparatuur verstuurt naar, of persoonlijk aflevert bij BOONEN worden geen extra kosten in rekening gebracht. Na het verstrijken van die periode wordt het geldend tarief gehanteerd.

16.2 Alle vervangen zaken worden eigendom van BOONEN. De garantie is niet van toepassing indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de zaken door anderen dan BOONEN zijn gerepareerd, gewijzigd of worden onderhouden.

16.3 Herstel buiten het kader van deze garantie zal door BOONEN in rekening worden gebracht.

16.4 De garantie geldt slechts indien de Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens BOONEN (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.

16.5 De door BOONEN gegeven garanties hebben nimmer een grotere omvang dan de betreffende fabrieksgaranties.

17. Leasing

BOONEN is bereid op verzoek van Opdrachtgever te bemiddelen bij de totstandkoming van een leaseoverkomst ter zake van apparatuur.

Afdeling 3: Onderhoud van Apparatuur ((All-In-) Service)

18. Onderhoudsvoorwaarden

18.1 De in deze afdeling vermelde bepalingen zijn, naast de bepaling van afdeling 1, van toepassing indien BOONEN en Opdrachtgever een serviceovereenkomst betreffende Apparatuur hebben afgesloten. In dat geval zal BOONEN bij het afsluiten van een Preventieve Serviceovereenkomst betreffende Apparatuur op verzoek van Opdrachtgever maximaal 4 preventieve Onderhoudsbeurten kosteloos uitvoeren per looptijd van 60 maanden. De voor het onderhoud benodigde (vervangende) onderdelen en toebehoren worden bij Opdrachtgever afzonderlijk in rekening gebracht tenzij all-In Service is overeengekomen. Bij het afsluiten van een all-in Serviceovereenkomst zal BOONEN naast de preventieve Onderhoudsbeurten noodzakelijke reparaties kosteloos verrichten en/of voor kosteloze vervanging van onderdelen zorgen indien Opdrachtgever aan hieronder vermelde verplichtingen voldoet.

18.2 Opdrachtgever staat in voor zorgvuldig gebruik van de Apparatuur met correcte opvolging van de door BOONEN en fabrikant van de Apparatuur geadviseerde schoonmaak- en ontkalkprocedures.

18.3 Opdrachtgever zal uitsluitend door BOONEN aan Opdrachtgever geleverde ingrediënten in de Apparatuur gebruiken.

18.4 Apparatuur moet aangesloten zijn op een zogenaamde ‘’wasmachinekraan’’ met overloopbeveiliging. Gebruik van de door BOONEN geadviseerde waterfilter is verplicht. Periodiek vervangen van verbruikte waterfilters zijn voor rekening van Opdrachtgever.

18.5 Onderhoud en reparaties worden standaard tijdens kantooruren uitgevoerd. Voor onderhoud of reparaties op verzoek van Opdrachtgever buiten deze uren, of in het weekend, of op feestdagen worden extra toeslagen aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

18.6 Indien Opdrachtgever en BOONEN een Serviceovereenkomst hebben afgesloten, dient Opdrachtgever in geval van een storing aan Apparatuur deze storing onverwijld schriftelijk te melden aan de Technische Dienst van BOONEN. BOONEN zal normaliter de storing binnen 24 uur tijdens de gebruikelijke kantooruren laten verhelpen. BOONEN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een overschrijding van de responstijd van 24 uur.

18.7 Storingen aan Apparatuur ontstaan door ondeskundig gebruik, of verwijtbaar gedrag inzake dagelijkse reiniging, of door invloeden van buitenaf, alsmede reparaties, aanpassingen, afkoppelen, verplaatsing en/of verhuizing van het systeem door derden, vallen buiten deze overeenkomst en zijn voor rekening van Opdrachtgever. Storingen aan een betaalmechanisme door afwijkende muntstukken of niet voorgeschreven voorwerpen vallen eveneens buiten deze overeenkomst en zijn voor rekening van Opdrachtgever.

18.8 De kosten voor, op verzoek van Opdrachtgever, tussentijds aanpassen van (dosering-) instellingen van Apparatuur, gebruikerstraining, en verhuizing, verplaatsing en opnieuw aansluiten van Apparatuur worden op basis van nacalculatie aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

18.9 Alle eventuele bijkomende bouwkundige of installatiewerkzaamheden, zoals voorzieningen voor het ophangen van apparatuur, installatie van leidingen, wandcontacten, contactdozen zijn voor rekening van Opdrachtgever en worden niet door BOONEN verricht en/of geleverd.

18.10 Betaling door Opdrachtgever van het tarief dat is overeengekomen voor de Serviceovereenkomst geschiedt bij vooruitbetaling door middel van een automatische betaling, nadat door BOONEN een factuur is verzonden.

18.11 De standaard looptijd van de Serviceovereenkomst is 60 maanden en kan tussentijds niet worden opgezegd. BOONEN en Opdrachtgever kunnen bij het aangaan van de overeenkomst een afwijkende looptijd afspreken. Op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever kan de overeenkomst per 12 maanden verlengd worden. Per verlengingsperiode van 12 maanden zal BOONEN op verzoek van Opdrachtgever 1 preventieve onderhoudsbeurt uitvoeren. Indien de technische staat van de Apparatuur daartoe aanleiding geeft, heeft BOONEN het recht op verlenging te weigeren.

18.12 Bij in gebreke blijven van Opdrachtgever heeft BOONEN het recht de overeenkomst te beëindigen. Nog resterende termijnen worden direct opeisbaar en de gedurende de looptijd van de overeenkomst verstrekte af-factuur en bonuskortingen worden door BOONEN bij Opdrachtgever teruggevorderd. Eventuele kosten, met inbegrip van kosten voor gerechtelijke inning, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

BOONEN > Van der Weeghensingel 32 > 5212 PJ > ‘s-Hertogenbosch

Tel +31 (0)73-3030033 > www.boonenkoffie.nl > info@boonenkoffie.nl

NL20RABO0306626977 > KvK 64232735